بانک اطلاعات دفتر اسناد رسمی

بانک اطلاعات دفاتر اسناد رسمی در مشهد. اطلاعات موجود در لیست در حال توسعه می باشد، جهت آشنایی با افزودن دفتر اسناد رسمی در این صفحه به لینک انتهای جدول مراجعه کنید.

ردیف نام آدرس تلفن فعال
1 دفتر اسناد رسمی 149 مشهد، کوهسنگی 8447530 ok
2 دفتر اسناد رسمی 172 ملک الشعرا 8541697 ok
3 دفتر اسناد رسمی 183 خرمشهر 8540171 ok
4 دفتر اسناد رسمی 53 فلسطین 8461091 ok
5 دفتر اسناد رسمی 56 صارمی 8828110 ok
6 دفتر اسناد رسمی 60 مشهد، عدل خمینی 8596321 ok
7 دفتر اسناد رسمی 69 آزادشهر 8412200 ok
8 دفتر اسناد رسمی 171 شهید رستمی 3687274 ok
9 دفتر اسناد رسمی 175 بلوار کوثر 8831442 ok
10 دفتر اسناد رسمی 185 بلوار اندیشه 6570393 ok
11 دفتر اسناد رسمی 41 مشهد، عبادی 7328878 ok
12        
    افزودن  ثبت اطلاعات در این فهرست