آهن آلات توکل

آهن آلات توکل

بورس تیرآهن، میلگرد، نبشی، ورق در آهن آلات محسن توکل. نقد و اقساط تخفیف ویژه سازندگان محترم و انبار جهت جوشکاری رایگان است. فروش آهن آلات به قیمت کلی می باشد.
آدرس آهن آلات توکل: مشهد، بین توس 13 و 15، مقابل پل هوایی، داخل عقب نشینی
تلفن: 7624661-0511
همراه: 09152000151 و 09155240152 توکل
تلفن: 7683406-0511
همراه: 09152000141 و 09155188011 کدخدا زاده